ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
2 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
3 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
4 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
5 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์ CPE 1 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
6 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
7 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
8 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ CPE 1 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
9 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
10 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
11 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
12 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
13 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
14 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
15 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์ CPE 1 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
16 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
17 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
18 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
19 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
20 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
21 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
22 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
23 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
24 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
25 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
26 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
27 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
28 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
29 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
30 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
31 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
32 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
33 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
34 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
35 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
36 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
37 B6225155 นายวิทย พิลาตัน CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
38 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
39 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ CPE 1 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
40 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง CPE 1 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
41 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่ TCE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
42 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
43 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ CPE 1 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
44 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
45 B6238285 นายปรเมษฐ์ จิตละม่อม CPE 1 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
46 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
47 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์ CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
48 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
49 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา CPE 2 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
50 B6201982 นายธนกร สุขกุล CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
51 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
52 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี CPE 2 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
53 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
54 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์ CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
55 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์ CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
56 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์ CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
57 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
58 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
59 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์ CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
60 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
61 B6214173 นายชโยดม เฮฮา CPE 2 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
62 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน CPE 2 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
63 B6214944 นายธนากร เจนชัย CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
64 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์ CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
65 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล CPE 2 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
66 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์ CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
67 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์ CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
68 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์ CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
69 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
70 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
71 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ CPE 2 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
72 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง CPE 2 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
73 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์ CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
74 B6218294 นายยศพล จันทะนาม CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
75 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์ CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
76 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
77 B6220730 นายชวรัฐ นาริต CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
78 B6221393 นายธนดล ชัยธานี CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
79 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
80 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
81 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ CPE 2 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
82 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี CPE 2 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
83 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
84 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
85 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
86 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
87 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด Transportation And Logistics Engineering 2 W 0 523211 DATABASE SYSTEMS
88 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
89 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
90 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
91 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ CPE 2 10 1 523211 DATABASE SYSTEMS
92 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ CPE 2 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
93 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี CPE 2 10 0 523211 DATABASE SYSTEMS
94 B6238124 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง CPE 2 10 3 523211 DATABASE SYSTEMS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ