ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
2 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
3 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์ CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
4 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย CPE 1 3 523211 DATABASE SYSTEMS
5 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์ CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
6 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
7 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
8 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
9 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์ CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
10 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
11 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
12 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
13 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล CPE 1 3 523211 DATABASE SYSTEMS
14 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
15 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
16 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
17 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
18 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี CPE 1 3 523211 DATABASE SYSTEMS
19 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
20 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
21 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
22 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์ CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
23 B6311308 นายภานุกร กองเพชร CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
24 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์ CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
25 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
26 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
27 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
28 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
29 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
30 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
31 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
32 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
33 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
34 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ CPE 1 1 523211 DATABASE SYSTEMS
35 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
36 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
37 B6326234 นายทิวากร สีมาเกิด CPE 1 1 523211 DATABASE SYSTEMS
38 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
39 B6326357 นายดนุเดช ชัยพลเดช CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
40 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
41 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
42 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
43 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์ CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
44 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
45 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
46 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
47 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
48 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์ CPE 1 1 523211 DATABASE SYSTEMS
49 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
50 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
51 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์ CPE 1 3 523211 DATABASE SYSTEMS
52 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
53 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
54 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์ CPE 1 0 523211 DATABASE SYSTEMS
55 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
56 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว EE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
57 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์ CPE 2 1 523211 DATABASE SYSTEMS
58 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
59 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
60 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
61 B6304508 นายนภัสกร กันทะ CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
62 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
63 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
64 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
65 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
66 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์ CPE 2 3 523211 DATABASE SYSTEMS
67 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ CPE 2 3 523211 DATABASE SYSTEMS
68 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์ CPE 2 1 523211 DATABASE SYSTEMS
69 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
70 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์ CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
71 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
72 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
73 B6311032 นายภัทรพล การวิชา CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
74 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
75 B6311230 นายธนากร พรหมกูล CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
76 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
77 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
78 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
79 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
80 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
81 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
82 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์ CPE 2 1 523211 DATABASE SYSTEMS
83 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
84 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์ CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
85 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
86 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์ CPE 2 1 523211 DATABASE SYSTEMS
87 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
88 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์ CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS
89 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ CPE 2 0 523211 DATABASE SYSTEMS