ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526429 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC MATERIALS
2 B6002022 นายวรรณรัตน์ ปูผ้า CERAMIC ENGINEERING 1 40 0 526429 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC MATERIALS
3 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 40 1 526429 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC MATERIALS
4 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526429 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC MATERIALS
5 B6029715 นางสาวตัสนีม อีแต CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526429 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC MATERIALS
6 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526429 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC MATERIALS
7 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526429 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC MATERIALS
8 B6105822 นายอภินันท์ ชัยมีแรง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526429 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC MATERIALS
9 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526429 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC MATERIALS
10 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526429 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC MATERIALS
11 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526429 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC MATERIALS
12 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526429 INTRODUCTION TO PIEZOELECTRIC MATERIALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ