ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
2 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
3 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
4 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
5 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
6 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
7 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
8 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
9 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
10 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
11 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
12 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
13 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
14 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
15 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
16 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
17 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
18 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
19 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
20 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526427 NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ