ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526424 CERAMIC ENGINEERING PROJECT
2 B6002022 นายวรรณรัตน์ ปูผ้า CERAMIC ENGINEERING 1 40 0 526424 CERAMIC ENGINEERING PROJECT
3 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526424 CERAMIC ENGINEERING PROJECT
4 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526424 CERAMIC ENGINEERING PROJECT
5 B6014469 นางสาวเกวลิน เมตตา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526424 CERAMIC ENGINEERING PROJECT
6 B6018924 นางสาวสาวิตรี ควรชม CERAMIC ENGINEERING 1 40 0 526424 CERAMIC ENGINEERING PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ