ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
2 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
3 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
4 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
5 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
6 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
7 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
8 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
9 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
10 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
11 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
12 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
13 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
14 B6014469 นางสาวเกวลิน เมตตา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
15 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
16 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
17 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
18 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
19 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
20 B6018924 นางสาวสาวิตรี ควรชม CERAMIC ENGINEERING 1 40 0 526416 QUALITY CONTROL
21 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
22 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
23 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
24 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
25 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
26 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
27 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
28 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
29 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
30 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
31 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
32 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
33 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
34 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
35 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
36 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
37 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
38 B6105150 นายธราดล จำปาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
39 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
40 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
41 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
42 B6105822 นายอภินันท์ ชัยมีแรง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
43 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
44 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
45 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
46 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
47 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
48 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
49 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
50 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
51 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
52 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
53 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
54 B6107611 นายบัณฑิต ทิมัน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
55 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
56 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
57 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
58 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
59 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
60 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
61 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
62 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
63 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
64 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
65 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
66 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
67 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
68 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
69 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
70 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
71 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
72 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
73 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
74 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
75 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
76 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
77 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
78 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
79 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
80 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
81 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
82 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
83 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
84 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
85 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
86 B6111748 นายศรายุท ภักดี Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
87 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
88 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
89 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
90 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
91 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
92 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
93 B6112752 นายอรรณพ โยธี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
94 B6112837 นายวายุ รอญศึก Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
95 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
96 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
97 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
98 B6113117 นายอนุชิต ราเต Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
99 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
100 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
101 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
102 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
103 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
104 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
105 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
106 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
107 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
108 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
109 B6115029 นายประชา สรวงศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
110 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
111 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
112 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
113 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
114 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
115 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
116 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
117 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
118 B6115876 นายคณพศ สุทธิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
119 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
120 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
121 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
122 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
123 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
124 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
125 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
126 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
127 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
128 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
129 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
130 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
131 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
132 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
133 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
134 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
135 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
136 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
137 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
138 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
139 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
140 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
141 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
142 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
143 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
144 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
145 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
146 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
147 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526416 QUALITY CONTROL
148 B6136581 นายคุณาภัส พานิล Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
149 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา Metallurgical Engineering 1 10 1 526416 QUALITY CONTROL
150 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร Metallurgical Engineering 2 10 3 526416 QUALITY CONTROL
151 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 2 10 3 526416 QUALITY CONTROL
152 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 526416 QUALITY CONTROL
153 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้ Metallurgical Engineering 2 10 3 526416 QUALITY CONTROL
154 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน Metallurgical Engineering 2 10 1 526416 QUALITY CONTROL
155 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย Metallurgical Engineering 2 10 3 526416 QUALITY CONTROL
156 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์ Metallurgical Engineering 2 10 3 526416 QUALITY CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ