ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
2 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
3 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
4 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
5 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
6 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
7 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
8 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
9 B6105150 นายธราดล จำปาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
10 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
11 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
12 B6105822 นายอภินันท์ ชัยมีแรง CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
13 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
14 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
15 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
16 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
17 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
18 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
19 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
20 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
21 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
22 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
23 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
24 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
25 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
26 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
27 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
28 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
29 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
30 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
31 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
32 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่ CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
33 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
34 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
35 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
36 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
37 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
38 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
39 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
40 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
41 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
42 B6115876 นายคณพศ สุทธิ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
43 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
44 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
45 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
46 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
47 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
48 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
49 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
50 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
51 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
52 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
53 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ CERAMIC ENGINEERING 1 1 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
54 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
55 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING
56 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 0 526313 ENGLISH FOR CERAMIC ENGINEERING