ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
2 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี CERAMIC ENGINEERING 1 W 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
3 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
4 B6018924 นางสาวสาวิตรี ควรชม CERAMIC ENGINEERING 1 40 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
5 B6029715 นางสาวตัสนีม อีแต CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
6 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
7 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
8 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
9 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
10 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
11 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
12 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
13 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม CERAMIC ENGINEERING 1 W 0 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
14 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม CERAMIC ENGINEERING 1 W 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
15 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
16 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
17 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
18 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
19 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
20 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
21 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
22 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา CERAMIC ENGINEERING 1 W 0 526209 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ