ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
2 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
3 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
4 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
5 B6107611 นายบัณฑิต ทิมัน CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
6 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
7 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
8 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
9 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
10 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
11 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
12 B6112417 นางสาวพัชรา มุ่งหมาย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
13 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
14 B6114343 นายจีรัฐติกุล ศรีนันททัศ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
15 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
16 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
17 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
18 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
19 B6203405 นายNICHOLAS DRAGON CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
20 B6209032 นายศุภโชค ศักดา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
21 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
22 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
23 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
24 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
25 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
26 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
27 B6215064 นางสาวศิรประภา ชื่นจันทร์ดี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
28 B6215484 นางสาวเบญจรัตน์ กำลังรัมย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
29 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
30 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
31 B6215538 นายนฤบดินทร์ เพิ่มเติมสิน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
32 B6215682 นางสาวชลดา หงษา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
33 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
34 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
35 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
36 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
37 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
38 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
39 B6217273 นางสาวสิริมา สิตวงษ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
40 B6217792 นายนครินทร์ หงษ์บินมา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
41 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
42 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
43 B6218027 นายรังสิมันต์ อ่อนขาว CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
44 B6218638 นายพิพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
45 B6219338 นายศุภชัย สิลลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
46 B6219352 นายณัฐพล การะสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
47 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
48 B6220099 นางสาวปีใหม่ พงษ์รอด CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
49 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
50 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
51 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
52 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
53 B6223007 นางสาววรัญญา ทัศมี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
54 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
55 B6224943 นายพงศกร บ่มกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 60 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
56 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
57 B6225636 นางสาวอลิษา ศรีบุ่งง้าว CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
58 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
59 B6225919 นางสาวสายสุดา พรมแดง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
60 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
61 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
62 B6226954 นายอิทธิชัย เสาชัย CERAMIC ENGINEERING 1 60 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
63 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
64 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
65 B6236618 นางสาวซาบรีนา บินอิสริส CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
66 B6237103 นางสาวศุภศิริ ศุภรตรีทิเพศ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
67 B6237790 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
68 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
69 B6237875 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
70 B6237943 นางสาวคีตภา พรมสุพรรณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
71 B6238155 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
72 B6238278 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
73 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
74 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
75 B6238735 นายปฏิภาณ ชื่นชม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ