ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
2 B6015367 นายพงศธร สารสูตร Metallurgical Engineering 1 10 1 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
3 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ Metallurgical Engineering 1 10 0 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
4 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
5 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา Metallurgical Engineering 1 10 0 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
6 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง Metallurgical Engineering 1 10 1 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
7 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 1 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
8 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน Metallurgical Engineering 1 10 0 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
9 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา Metallurgical Engineering 1 10 0 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
10 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
11 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช Metallurgical Engineering 1 10 0 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
12 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด Metallurgical Engineering 1 10 0 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
13 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช Metallurgical Engineering 1 10 1 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
14 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา Metallurgical Engineering 1 10 1 531371 METALLURGY OF CAST IRONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ