ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 1 1 531364 CORROSION TESTING
2 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน Metallurgical Engineering 1 0 531364 CORROSION TESTING
3 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ Metallurgical Engineering 1 0 531364 CORROSION TESTING
4 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร Metallurgical Engineering 1 0 531364 CORROSION TESTING
5 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา Metallurgical Engineering 1 0 531364 CORROSION TESTING
6 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย Metallurgical Engineering 1 0 531364 CORROSION TESTING
7 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์ Metallurgical Engineering 1 0 531364 CORROSION TESTING
8 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น Metallurgical Engineering 1 0 531364 CORROSION TESTING
9 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี Metallurgical Engineering 1 1 531364 CORROSION TESTING
10 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 1 531364 CORROSION TESTING
11 B6113117 นายอนุชิต ราเต Metallurgical Engineering 1 1 531364 CORROSION TESTING
12 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี Metallurgical Engineering 1 1 531364 CORROSION TESTING
13 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย Metallurgical Engineering 1 1 531364 CORROSION TESTING