ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง Metallurgical Engineering 1 40 0 531362 SCANNING ELECTRON MICROSCOPY
2 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า Metallurgical Engineering 1 40 0 531362 SCANNING ELECTRON MICROSCOPY
3 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร Metallurgical Engineering 1 40 0 531362 SCANNING ELECTRON MICROSCOPY
4 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู Metallurgical Engineering 1 10 1 531362 SCANNING ELECTRON MICROSCOPY
5 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์ Metallurgical Engineering 1 40 1 531362 SCANNING ELECTRON MICROSCOPY
6 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531362 SCANNING ELECTRON MICROSCOPY
7 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์ Metallurgical Engineering 1 40 0 531362 SCANNING ELECTRON MICROSCOPY
8 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช Metallurgical Engineering 1 40 1 531362 SCANNING ELECTRON MICROSCOPY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ