ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5908066 นางสาวอทิตยา อาจชัยภูมิ Metallurgical Engineering 1 40 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
2 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล Metallurgical Engineering 1 40 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
3 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า Metallurgical Engineering 1 40 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
4 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด Metallurgical Engineering 1 40 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
5 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
6 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย Metallurgical Engineering 1 10 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
7 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ Metallurgical Engineering 1 40 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
8 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
9 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์ Metallurgical Engineering 1 40 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
10 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 10 1 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
11 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี Metallurgical Engineering 1 10 1 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
12 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง Metallurgical Engineering 1 10 1 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
13 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
14 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว Metallurgical Engineering 1 10 1 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
15 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน Metallurgical Engineering 1 10 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
16 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา Metallurgical Engineering 1 10 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
17 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี Metallurgical Engineering 1 10 1 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
18 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
19 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู Metallurgical Engineering 1 10 1 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
20 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
21 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
22 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข Metallurgical Engineering 1 10 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
23 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
24 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช Metallurgical Engineering 1 10 0 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
25 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา Metallurgical Engineering 1 10 1 531451 GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE METALLURGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ