ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน Metallurgical Engineering 1 10 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
2 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด Metallurgical Engineering 1 40 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
3 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
4 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
5 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น Metallurgical Engineering 1 40 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
6 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน Metallurgical Engineering 1 40 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
7 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์ Metallurgical Engineering 1 40 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
8 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า Metallurgical Engineering 1 40 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
9 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
10 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา Metallurgical Engineering 1 10 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
11 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง Metallurgical Engineering 1 10 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
12 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ Metallurgical Engineering 1 10 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
13 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช Metallurgical Engineering 1 40 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
14 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 1 10 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
15 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน Metallurgical Engineering 1 40 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
16 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร Metallurgical Engineering 1 10 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
17 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา Metallurgical Engineering 1 10 1 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
18 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง Metallurgical Engineering 1 10 1 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
19 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี Metallurgical Engineering 1 10 1 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
20 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
21 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา Metallurgical Engineering 1 10 1 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
22 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
23 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี Metallurgical Engineering 1 10 1 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
24 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
25 B6112837 นายวายุ รอญศึก Metallurgical Engineering 1 10 1 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
26 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา Metallurgical Engineering 1 10 1 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
27 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก Metallurgical Engineering 1 10 1 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
28 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
29 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว Metallurgical Engineering 1 10 1 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
30 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 531353 RECYCLING PROCESS OF METALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ