ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา Metallurgical Engineering 1 10 1 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
2 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า Metallurgical Engineering 1 10 1 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
3 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
4 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้ Metallurgical Engineering 1 10 1 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
5 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส Metallurgical Engineering 1 10 1 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
6 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ Metallurgical Engineering 1 10 1 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
7 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ