ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 1 10 1 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
2 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
3 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
4 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
5 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
6 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
7 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
8 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
9 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
10 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 1 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
11 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
12 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
13 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง Metallurgical Engineering 1 10 1 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
14 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา Metallurgical Engineering 1 10 1 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
15 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
16 B6115029 นายประชา สรวงศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
17 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
18 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง Metallurgical Engineering 1 10 1 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
19 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
20 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531344 METALLURGY IN JEWELRY MANUFACTURING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ