ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
2 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร Metallurgical Engineering 1 40 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
3 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
4 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
5 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
6 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี Metallurgical Engineering 1 40 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
7 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย Metallurgical Engineering 1 40 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
8 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ Metallurgical Engineering 1 40 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
9 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง Metallurgical Engineering 1 40 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
10 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
11 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
12 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
13 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
14 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
15 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
16 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
17 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
18 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
19 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
20 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
21 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
22 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
23 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
24 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
25 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
26 B6115029 นายประชา สรวงศิริ Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
27 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
28 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
29 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย Metallurgical Engineering 1 10 0 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
30 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย Metallurgical Engineering 1 10 1 531338 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ