ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
2 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
3 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
4 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
5 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
6 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
7 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
8 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
9 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
10 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
11 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
12 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
13 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
14 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
15 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
16 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
17 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
18 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
19 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
20 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
21 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
22 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
23 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
24 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์ Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
25 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
26 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
27 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
28 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
29 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
30 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
31 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
32 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
33 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
34 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
35 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
36 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
37 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
38 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
39 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
40 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
41 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
42 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
43 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
44 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
45 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
46 B6011055 นายพัฒนา นามราชา Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
47 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
48 B6011321 นายพรรณพัฒน์ เนาวโอภาส Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
49 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
50 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
51 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์ Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
52 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
53 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
54 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
55 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
56 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
57 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
58 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
59 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
60 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
61 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
62 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
63 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
64 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
65 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
66 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
67 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
68 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
69 B6015367 นายพงศธร สารสูตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
70 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
71 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
72 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
73 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
74 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
75 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์ Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
76 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
77 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
78 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
79 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์ Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
80 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
81 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
82 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น Metallurgical Engineering 1 40 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
83 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
84 B6020248 นายเจษฎา ทองดี Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
85 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
86 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
87 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
88 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
89 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
90 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
91 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
92 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
93 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
94 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน Metallurgical Engineering 1 40 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
95 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 10 0 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
96 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531405 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ