ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
2 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
3 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
4 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
5 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
6 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
7 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
8 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
9 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
10 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
11 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
12 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
13 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
14 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
15 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
16 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
17 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
18 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
19 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
20 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
21 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
22 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
23 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
24 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
25 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
26 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
27 B6011055 นายพัฒนา นามราชา Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
28 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
29 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
30 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
31 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
32 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
33 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
34 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
35 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
36 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
37 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
38 B6015367 นายพงศธร สารสูตร Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
39 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
40 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
41 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
42 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
43 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
44 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
45 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
46 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
47 B6020248 นายเจษฎา ทองดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
48 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
49 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
50 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
51 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
52 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
53 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
54 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
55 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
56 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
57 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
58 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
59 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
60 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
61 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
62 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
63 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
64 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
65 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
66 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
67 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
68 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
69 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
70 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
71 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
72 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
73 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
74 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
75 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
76 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
77 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
78 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
79 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
80 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
81 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
82 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
83 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
84 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
85 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
86 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
87 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
88 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
89 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
90 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
91 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
92 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
93 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
94 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
95 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
96 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
97 B6111748 นายศรายุท ภักดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
98 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
99 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
100 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
101 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
102 B6112752 นายอรรณพ โยธี Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
103 B6112837 นายวายุ รอญศึก Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
104 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
105 B6113117 นายอนุชิต ราเต Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
106 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
107 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
108 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
109 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
110 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
111 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
112 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
113 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
114 B6115029 นายประชา สรวงศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
115 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
116 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
117 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
118 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
119 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
120 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
121 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
122 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
123 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
124 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
125 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
126 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
127 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
128 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
129 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
130 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
131 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
132 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
133 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
134 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช Metallurgical Engineering 1 10 1 531320 CORROSION OF METALS
135 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา Metallurgical Engineering 1 10 0 531320 CORROSION OF METALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ