ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
2 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
3 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
4 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
5 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
6 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
7 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
8 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
9 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
10 B6222338 นายภัทรศัย ทองแต้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
11 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
12 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง Metallurgical Engineering 1 10 0 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
13 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531218 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ