ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
2 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
3 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
4 B6010539 นายพงษ์ธวัช ยะโส Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
5 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
6 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
7 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง Metallurgical Engineering 1 40 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
8 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
9 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
10 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
11 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
12 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
13 B6020248 นายเจษฎา ทองดี Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
14 B6020675 นางสาวญามินทร์ ชอบสว่าง Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
15 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
16 B6026707 นางสาวพัชริดา หิรัญอุทก Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
17 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
18 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
19 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
20 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
21 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
22 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
23 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
24 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
25 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
26 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
27 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
28 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
29 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
30 B6111748 นายศรายุท ภักดี Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
31 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
32 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
33 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
34 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
35 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
36 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
37 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
38 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
39 B6136581 นายคุณาภัส พานิล Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
40 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
41 B6201388 นายธนากร ศรวิไล Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
42 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
43 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
44 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
45 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
46 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
47 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
48 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
49 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
50 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
51 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
52 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
53 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
54 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
55 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
56 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
57 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
58 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
59 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
60 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
61 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
62 B6217396 นางสาวอัมพร พิมพ์นิวาส Metallurgical Engineering 1 60 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
63 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
64 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
65 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
66 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
67 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
68 B6220280 นางสาวพีรดา เรืองสุวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
69 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
70 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
71 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
72 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
73 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
74 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
75 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
76 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
77 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
78 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
79 B6222727 นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
80 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
81 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
82 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
83 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
84 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
85 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
86 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
87 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
88 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
89 B6224974 นายพีช คอกพิมาย Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
90 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
91 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
92 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
93 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
94 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
95 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
96 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
97 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
98 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
99 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
100 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
101 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
102 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
103 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง Metallurgical Engineering 1 10 1 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
104 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
105 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ