ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6400491 นายอัฌชา เอื้อวงศ์วัฒนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335628 ADVANCED FOOD AND NUTRITION
2 M6402556 นางสาวนัฐฌา ยามันสะบีดีน FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335628 ADVANCED FOOD AND NUTRITION
3 M6402563 นางสาวเบญจมาศ ใจเดช FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 335628 ADVANCED FOOD AND NUTRITION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ