ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6119218 นายชลสิทธิ์ สุริโย Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
2 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
3 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์ Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
4 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
5 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
6 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์ Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
7 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
8 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
9 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
10 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
11 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
12 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์ Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
13 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
14 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
15 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
16 B6234393 Mr.MENGKONG LOR Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
17 B6234409 Mr.PUTHIREACH SARI Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
18 B6234416 Mr.Long Mengly Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
19 B6234423 Mr.Sisamone Phongthavongsa Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
20 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
21 B6234515 Ms.LIYEAN SOEUN Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
22 B6234522 Mr.PHOUBANE CHON ALOUNE Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
23 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP Mechanical Engineering 1 10 0 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
24 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ Mechanical Engineering 1 10 1 585200 MECHANICAL ENGINEERING FUNDAMENTALS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ