ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118785 นายจิรัฏติ กันยามาศ Mechanical Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
2 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
3 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์ Mechanical Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
4 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
5 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต Petrochemical and Polymer Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
6 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์ Mechanical Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
7 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย Mechanical Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
8 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล Mechanical Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
9 B6209827 นายพนธกานต์ ไชยมงคล Petrochemical and Polymer Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
10 B6209834 นายปธานิน แถมกลาง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
11 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ Civil Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
12 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์ Mechanical Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
13 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร Petrochemical and Polymer Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
14 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ Mechanical Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
15 B6236458 นางสาวปวีณ์สุดา สุวรรณทา Civil Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
16 B6236489 นายสุนัยนาจ ไชยพงษ์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS
17 B6336059 นางสาววนัสวรรณ ศักดิ์มงคลเพชร Civil Engineering 1 1 582201 ENGINEERING STATICS