ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6118853 นายอรรณวินทร์ เคนวิเศษ Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
2 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์ Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
3 B6119119 นางสาวเจริย ฤกษ์โสภา Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
4 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
5 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
6 B6203412 นายทินภัทร สุขวัฒนมงคล Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
7 B6209605 นางสาวพิมพาวรรณ หมั้นทรัพย์ Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
8 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์ Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
9 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
10 B6209636 นายธีร์จุฑา กาฬสินธุ์ Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
11 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
12 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
13 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์ Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
14 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
15 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
16 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
17 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์ Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
18 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
19 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
20 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
21 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
22 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์ Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
23 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
24 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
25 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
26 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
27 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
28 B6234386 Mr.ROTHA YUN Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
29 B6234393 Mr.MENGKONG LOR Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
30 B6234409 Mr.PUTHIREACH SARI Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
31 B6234416 Mr.Long Mengly Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
32 B6234423 Mr.SISAMONE PHONGTHAVONGSA Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
33 B6234430 Mr.Aing Hukry Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
34 B6234447 Mr.CHOTCHEYRITH IENG Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
35 B6234454 Mr.Nguon Makara Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
36 B6234461 Mr.Ly Chhayleang Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
37 B6234478 Ms.PIDA SEAB Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
38 B6234485 Mr.PISETH THORNG Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
39 B6234492 Mr.SOPHY HEANG Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
40 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
41 B6234515 Ms.LIYEAN SOEUN Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
42 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
43 B6234546 Mr.PHIROM BOUN Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
44 B6234553 Ms.SOK HOUNG LENG Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
45 B6234560 Mr.SOPHEAK PAO Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
46 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ