ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6027803 นางสาวศรีทูต คุณ Civil Engineering 1 10 1 582201 ENGINEERING STATICS
2 B6118778 นายวชิระ กองกะมุด Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
3 B6118785 นายจิรัฏติ กันยามาศ Mechanical Engineering 1 10 1 582201 ENGINEERING STATICS
4 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
5 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
6 B6118853 นายอรรณวินทร์ เคนวิเศษ Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
7 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์ Mechanical Engineering 1 10 1 582201 ENGINEERING STATICS
8 B6119096 นางสาวศตวรรณ รายณะสุข Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
9 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
10 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
11 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์ Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
12 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี CE 1 10 1 582201 ENGINEERING STATICS
13 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
14 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
15 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม Civil Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
16 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
17 B6209827 นายพนธกานต์ ไชยมงคล Petrochemical and Polymer Engineering 1 W 0 582201 ENGINEERING STATICS
18 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
19 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร Petrochemical and Polymer Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
20 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
21 B6234508 Ms.SOPHEAKNEAT EM Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
22 B6234522 Mr.PHOUBANE CHON ALOUNE Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
23 B6236441 นายธนปกรณ์ ลินดาวรรณ Mechanical Engineering 1 10 0 582201 ENGINEERING STATICS
24 B6236489 นายสุนัยนาจ ไชยพงษ์ Petrochemical and Polymer Engineering 1 W 0 582201 ENGINEERING STATICS
25 B6238063 นายปฤณพัชรพล ก้านจักร Mechanical Engineering 1 10 1 582201 ENGINEERING STATICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ