ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
2 B6015367 นายพงศธร สารสูตร Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
3 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
4 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
5 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
6 B6110048 นางสาววรประภา แป้นสกุล Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
7 B6111748 นายศรายุท ภักดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
8 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
9 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
10 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
11 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
12 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
13 B6136758 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
14 B6201388 นายธนากร ศรวิไล Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
15 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
16 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
17 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
18 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
19 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
20 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
21 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
22 B6203269 นายวงศกร สวัสดิโกมล Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
23 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
24 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
25 B6210304 นายสิรวิชญ์ นิธิปกรณ์กุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
26 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
27 B6213589 นายณัฐนนท์ ฉลองกิตติศักดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
28 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
29 B6214654 นางสาวบัณฑิตา พิมพ์มหา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
30 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
31 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
32 B6215811 นายเทวิน ทมธิแสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
33 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
34 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
35 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
36 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
37 B6216665 นางสาวอคิรา แสนมีมา Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
38 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
39 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
40 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
41 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
42 B6217396 นางสาวอัมพร พิมพ์นิวาส Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
43 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
44 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
45 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
46 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
47 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
48 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
49 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
50 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
51 B6219536 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
52 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
53 B6219871 นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
54 B6220280 นางสาวพีรดา เรืองสุวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
55 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
56 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
57 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
58 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
59 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
60 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
61 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
62 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
63 B6221539 นายณัฐกิตติ์ สมศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
64 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
65 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
66 B6222338 นายภัทรศัย ทองแต้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
67 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
68 B6222727 นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
69 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
70 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
71 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
72 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
73 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
74 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
75 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
76 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
77 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
78 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
79 B6224974 นายพีช คอกพิมาย Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
80 B6225247 นายอิสระ มะลิงาม Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
81 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
82 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
83 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
84 B6226473 นายกันตภณ นารากิตพงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
85 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
86 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
87 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
88 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
89 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
90 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
91 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
92 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
93 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
94 B6230807 นายอดิศร แซ่ลี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
95 B6237776 นางสาวธนพร ชินทะวัน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
96 B6238254 นางสาวนัยนา อาจยิ่งยงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ