ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
2 B6001643 นายวายุ ไชยชิตร Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
3 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
4 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
5 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
6 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
7 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
8 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
9 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
10 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
11 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
12 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
13 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
14 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
15 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
16 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
17 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
18 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
19 B6020248 นายเจษฎา ทองดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
20 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
21 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
22 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
23 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
24 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
25 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
26 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
27 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
28 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
29 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
30 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
31 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
32 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
33 B6105242 นายชมพล จีบบรรจง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
34 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
35 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
36 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
37 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
38 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
39 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
40 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม Metallurgical Engineering 1 W 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
41 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
42 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
43 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
44 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
45 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
46 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
47 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
48 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
49 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
50 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
51 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
52 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
53 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
54 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
55 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
56 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
57 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
58 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
59 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
60 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
61 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
62 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
63 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
64 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
65 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
66 B6111748 นายศรายุท ภักดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
67 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
68 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
69 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
70 B6112752 นายอรรณพ โยธี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
71 B6112837 นายวายุ รอญศึก Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
72 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
73 B6113117 นายอนุชิต ราเต Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
74 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
75 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
76 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
77 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
78 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
79 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
80 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
81 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
82 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
83 B6115029 นายประชา สรวงศิริ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
84 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
85 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
86 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
87 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
88 B6115999 นายพุฒิพงศ์ สุภาพูนสวัสดิ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
89 B6116620 นายไวทยา โสมอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
90 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
91 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
92 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
93 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
94 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
95 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
96 B6117962 นางสาวธิติสุดา ขาวทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
97 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
98 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
99 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
100 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
101 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
102 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
103 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
104 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
105 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
106 B6136581 นายคุณาภัส พานิล Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
107 B6136758 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
108 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา Metallurgical Engineering 1 10 0 531211 PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ