ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 3 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
2 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
3 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
4 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
5 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
6 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
7 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
8 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
9 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
10 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
11 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
12 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
13 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
14 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
15 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
16 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
17 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
18 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
19 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
20 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
21 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
22 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
23 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
24 B6128333 นายกิตติธัช แซ่ตั้ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
25 B6128357 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
26 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
27 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
28 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
29 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
30 B6128609 นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
31 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
32 B6134716 นางสาวกัญญาภัค เหลืองพิกุลทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
33 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
34 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
35 B6134907 นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
36 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
37 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
38 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
39 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
40 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
41 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
42 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
43 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
44 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
45 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
46 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
47 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
48 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
49 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
50 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
51 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
52 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
53 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
54 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
55 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
56 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
57 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
58 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
59 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
60 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
61 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
62 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
63 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
64 B6128203 นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
65 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
66 B6128289 นางสาวดรุณี ยาเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
67 B6128302 นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
68 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
69 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
70 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
71 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
72 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
73 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
74 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
75 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
76 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
77 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
78 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
79 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
80 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
81 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
82 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
83 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
84 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
85 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
86 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
87 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
88 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
89 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
90 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
91 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
92 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
93 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
94 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
95 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
96 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 1 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
97 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
98 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
99 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
100 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
101 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
102 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
103 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
104 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
105 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
106 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
107 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
108 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
109 B6128579 นางสาวณัฐมน ฤทธิวัชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
110 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
111 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
112 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
113 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
114 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
115 B6134990 นายณัฐพงษ์ พลข่า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
116 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
117 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
118 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
119 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
120 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
121 B6127121 นางสาวนิรุชา นามพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
122 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
123 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
124 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
125 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
126 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
127 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
128 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
129 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
130 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
131 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
132 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
133 B6127657 นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
134 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
135 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
136 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
137 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
138 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
139 B6127855 นางสาวกชกร สิ่วไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
140 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
141 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
142 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
143 B6127923 นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
144 B6127930 นางสาวสุภาพร จันภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
145 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
146 B6127992 นางสาวกัลยกร พวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
147 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
148 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
149 B6128036 นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
150 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
151 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
152 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
153 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
154 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
155 B6128258 นายบัณฑิต วิกัยโกศล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
156 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
157 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
158 B6128524 นางสาวธนพร หาญลำยอง ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
159 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
160 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
161 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
162 B6134846 นางสาวสุณัฐตา ปราบภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
163 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
164 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
165 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 10 1 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
166 B6127909 นางสาวจารุกัญญ์ พิมลนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 5 10 1 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
167 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล ENVIRONMENTAL HEALTH 5 10 0 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
168 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 10 1 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
169 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 10 1 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
170 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 5 10 1 110208 BASIC HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ