ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร ChemE 1 40 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
2 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
3 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
4 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
5 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
6 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
7 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
8 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา ChemE 1 10 1 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
9 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
10 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
11 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
12 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
13 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
14 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช ChemE 1 40 1 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
15 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
16 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
17 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
18 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
19 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
20 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
21 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
22 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข ChemE 1 10 1 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
23 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
24 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน ChemE 1 10 1 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
25 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
26 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
27 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ ChemE 1 10 1 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
28 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล ChemE 1 10 1 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
29 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
30 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
31 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก ChemE 1 10 1 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
32 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
33 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ ChemE 1 10 1 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
34 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง ChemE 1 10 1 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
35 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม ChemE 1 10 1 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
36 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
37 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
38 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
39 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
40 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน ChemE 1 10 1 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
41 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
42 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
43 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
44 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
45 B6113865 นายจักรี วังหอม ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
46 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
47 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
48 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
49 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
50 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
51 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
52 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
53 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
54 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
55 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
56 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
57 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
58 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
59 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
60 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
61 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
62 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์ ChemE 1 10 1 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
63 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ