ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว CPE 1 10 0 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
2 B6011987 นายวศิน แม่นชัยภูมิ CPE 1 10 0 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
3 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน CPE 1 10 1 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
4 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง CPE 1 10 0 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
5 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง CPE 1 10 1 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
6 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล CPE 1 10 0 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
7 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ CPE 1 10 1 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
8 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร CPE 1 10 1 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
9 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล CPE 1 10 1 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
10 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์ CPE 1 10 0 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
11 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์ CPE 1 10 0 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
12 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล CPE 1 10 0 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
13 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม CPE 1 10 1 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
14 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา CPE 1 10 0 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
15 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ CPE 1 10 0 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
16 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล CPE 1 10 0 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
17 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว CPE 1 10 0 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
18 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม CPE 1 10 0 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
19 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา CPE 1 W 0 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ