ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6090203 นางสาวปุณยนุช คงแก้ว B.N.S. 1 10 3 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
2 B6090647 นางสาวอัญชสา วิมลรัตนชัยศิริ B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
3 B6128692 นางสาวประภาพรรณ คอนเพชร B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
4 B6128760 นายอิทธิพล กล่อมศรี B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
5 B6128791 นางสาวอภิญญา จันทร์คณา B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
6 B6128845 นางสาวดั่งฝัน เจริญไวย์ B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
7 B6128883 นางสาวรุจิราภรณ์ สีพรมสุข B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
8 B6128890 นางสาวกัญญาณัฐ ชิงรัมย์ B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
9 B6128913 นางสาวพรพิมล มาตรนอก B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
10 B6128975 นางสาวกัลยารัตน์ แสนคำลอ B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
11 B6129101 นางสาวณิชากร คำแปง B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
12 B6129194 นางสาววรรณิกา โสภา B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
13 B6129231 นายณัฐพล พรมอ่อน B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
14 B6129255 นางสาววันวิสาข์ สู่สุข B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
15 B6129330 นางสาวปวีณา โสละมัด B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
16 B6129347 นางสาวพรทิวา วรสาร B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
17 B6129354 นายชญานินทร์ พาชนิต B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
18 B6129378 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีขันตรี B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
19 B6129408 นางสาวอัญญาภรณ์ สิทธิศร B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
20 B6129422 นางสาวศศิธร ลาวกับเพ็ชร B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
21 B6129439 นางสาวปิยะภา ถันชนนาง B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
22 B6129453 นางสาวภณิดา เทศจันดา B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
23 B6129460 นางสาวปิยฉัตร อินทร์เสนา B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
24 B6129514 นางสาวลักษณา ภูอาจสูง B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
25 B6129552 นางสาวปัณฑิตา บุญมีมีไชย B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
26 B6129613 นางสาวปริยากร ธรรมทวี B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
27 B6129620 นางสาวลักษิกา ผาดไธสง B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
28 B6129637 นางสาวสุรีรักษ์ ประทุมตรี B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
29 B6129668 นางสาวกนกวรรณ ภายอุ้ม B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
30 B6129699 นางสาวลลิตา สมทรัพย์ B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
31 B6129712 นางสาวเพชรสิริ กัลยาเรือน B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
32 B6129729 นางสาวปภัสสร คำแสน B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
33 B6129736 นางสาวธิดาพร เกษทองมา B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
34 B6129743 นางสาวณัฏฐนารา วันพุทธา B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
35 B6129774 นางสาวพรพิมล ชี้กิ่ง B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
36 B6129804 นางสาววริญญา แสงพล B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
37 B6129828 นางสาวสุพาภรณ์ ชะโนรับ B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
38 B6129842 นางสาวอัญญารัตน์ เทพศรีหา B.N.S. 1 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
39 B6128623 นางสาวตามหทัย ออกสันเทียะ B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
40 B6128661 นางสาวธัญลักษณ์ ครึ้มค้างพลู B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
41 B6128708 นางสาวชโลชา สมทรัพย์ B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
42 B6128739 นางสาวสุดารัตน์ เรืองรัมย์ B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
43 B6128753 นางสาวธันย์ชนก นวลพลกรัง B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
44 B6128777 นางสาวสุนีรัตน์ จันทิมาต B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
45 B6128807 นางสาวจารุพักตร์ อินทวงษ์ B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
46 B6128814 นางสาวสมจินตนา ชัยวีรพันธ์เดช B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
47 B6128838 นางสาวอนิษา แก้วพินึก B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
48 B6128869 นางสาววิชุดา ลาภเงิน B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
49 B6128906 นางสาวธัญญาศิริ ตระกูลสันติรัตน์ B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
50 B6128920 นางสาวรวิสรา แก่นพุดซา B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
51 B6128968 นางสาวธัญรัตน์ พุ่มจิ๋ว B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
52 B6128999 นางสาวจารุวรรณ คงน้อย B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
53 B6129033 นางสาวกันทิมา เอ็มประโคน B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
54 B6129040 นางสาวกุลสินี ศรีวัฒนพงศ์ B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
55 B6129071 นางสาวกัญญารัตน์ โลพาด B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
56 B6129088 นางสาวชัชรฎา เงางาม B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
57 B6129118 นางสาวพิมพ์ผกา ศรีมาลี B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
58 B6129125 นางสาวอัสมา ภักดี B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
59 B6129156 นายวุฒิชัย ราชสีมา B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
60 B6129200 นางสาวอริศรา สิงหรา B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
61 B6129279 นางสาวนันทพร จันทร์สะอาด B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
62 B6129286 นายณัฐสิทธิ ประกอบศรี B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
63 B6129385 นางสาวเวสิยา ภักตะภา B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
64 B6129392 นางสาวพรรณภัทร์ ยอดอ่อน B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
65 B6129415 นางสาวจริยาภรณ์ แย้มศรี B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
66 B6129477 นางสาวปนัดดา ปานทอง B.N.S. 2 10 3 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
67 B6129507 นางสาวธิติญา รัตนวงศ์ B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
68 B6129538 นางสาวนันทิยา ปราบมีชัย B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
69 B6129545 นางสาวมณีรัตน์ บัวแก้ว B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
70 B6129569 นางสาวนันทิชา หิรัญคำ B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
71 B6129606 นางสาววรรณวนัส พู่กุลอนันต์ B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
72 B6129651 นางสาวภาวรินทร์ แต้ธวัช B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
73 B6129705 นางสาวธิติสุดา พรมมา B.N.S. 2 10 3 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
74 B6129750 นางสาวกรกนก ใยวังหน้า B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
75 B6129781 นางสาวชมชนก ลาภวิเศษแท้ B.N.S. 2 10 3 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
76 B6129811 นางสาวเนตรนภา ธรรมอยู่ B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
77 B6129859 นางสาวพิมพิไล ยุตธรรม B.N.S. 2 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
78 B6090470 นางสาววิภาพร โลกประโคน B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
79 B6128630 นางสาวปิยฉัตร อินทร์บัว B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
80 B6128647 นางสาวปิยะดา ประคองใจ B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
81 B6128654 นางสาวปรีญานันท์ วงศ์เศรษฐี B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
82 B6128678 นางสาวเจนจิรา ตอสี B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
83 B6128715 นางสาวจิรนันท์ วรรณเกตุ B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
84 B6128722 นางสาวพนิตนันท์ โยธะพงษ์ B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
85 B6128746 นางสาวญาณิศา ศรีมะดัน B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
86 B6128784 นางสาวยุวรินทร์ ยางสุข B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
87 B6128821 นางสาวดาราวดี สร้อยเสน B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
88 B6128852 นางสาวอริสรา สุขสมบูรณ์ B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
89 B6128876 นางสาวศิริตา จริตรัมย์ B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
90 B6128937 นางสาวสุทธารัตน์ ขวดทอง B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
91 B6128944 นางสาวสุทธิดา ขวดทอง B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
92 B6128951 นางสาวสุภนิดา แก้วมณี B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
93 B6129002 นางสาวสุเมรี ประเสริฐสังข์ B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
94 B6129026 นางสาวธนาทิพย์ นะรานรัมย์ B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
95 B6129064 นางสาวฐิติยา หาญสระคู B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
96 B6129095 นางสาวณิชกานต์ จิตอารีย์ B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
97 B6129149 นางสาวสิรินญา นุวรรโน B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
98 B6129163 นางสาวสุวนันท์ นาเมืองรักษ์ B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
99 B6129170 นางสาวจิดาภา อัคราช B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
100 B6129187 นางสาววนัสนันท์ ขันพินิจ B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
101 B6129224 นางสาวกนกวรรณ มะณีสาย B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
102 B6129248 นางสาวทรัพย์สินันต์ สอนโส B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
103 B6129262 นางสาวโชษิตา จิตประเสริฐ B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
104 B6129293 นางสาวณัฐรุจา อภิแสงปัญญา B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
105 B6129309 นางสาวธิดารัตน์ กาญบุตร B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
106 B6129316 นางสาวณัฐวรา จันคนา B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
107 B6129446 นางสาวดวงหทัย จันทิยศ B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
108 B6129484 นางสาวทัตพิชา โรจน์แสงเรือง B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
109 B6129491 นางสาวนันทิกา อุปฮาด B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
110 B6129521 นางสาวดวงฤทัย พุฒิอาภากร B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
111 B6129576 นางสาวกัลย์สุดา กมลแสน B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
112 B6129583 นางสาวอภิสรา กิ่งแสง B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
113 B6129590 นางสาวสุพิชญา มนปาน B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
114 B6129682 นางสาวปรายฟ้า กุลทิพย์ B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
115 B6129767 นางสาวรินลณี วงศ์ศรีทา B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
116 B6129798 นางสาวโศรญา จันโสภา B.N.S. 3 10 0 712410 EMERGENCY NURSING PRACTICUM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ