ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6211097 นายฐิติพงษ์ โชคลาภ Chemistry 1 10 0 102212 INORGANIC CHEMISTRY II
2 B6228279 นายกิ่งศักดิ์ มหิงษาเดช Chemistry 1 10 0 102212 INORGANIC CHEMISTRY II
3 B6232887 นางสาวจิรวัฒนา รุ่งเรืองกิจฐ์ Chemistry 1 10 0 102212 INORGANIC CHEMISTRY II
4 B6232917 นางสาวณัฐกานต์ กองเกาะ Chemistry 1 10 1 102212 INORGANIC CHEMISTRY II
5 B6232955 นางสาวกรกนก พาขุนทด Chemistry 1 10 1 102212 INORGANIC CHEMISTRY II
6 B6232993 นางสาวจิณณพัตร วิจิตรศักดิ์ Chemistry 1 10 0 102212 INORGANIC CHEMISTRY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ