ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6122492 นางสาวนิติดา เชิดชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214109 INFORMATION SYSTEM ANALYSIS
2 B6204808 นายธนสิทธิ์ ศรีพฤกษาสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214109 INFORMATION SYSTEM ANALYSIS
3 B6204914 นางสาวคัทลียา แสงสว่าง INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214109 INFORMATION SYSTEM ANALYSIS
4 B6231873 นายมัชฌิมา มณีเนตร INFORMATION SCIENCE 1 10 1 214109 INFORMATION SYSTEM ANALYSIS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ