ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6312695 นายวสุ ทองศรี N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
2 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
3 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์ N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
4 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
5 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์ BIOLOGY 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
6 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
7 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
8 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
9 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
10 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
11 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
12 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
13 B6320843 นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
14 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
15 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์ N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
16 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
17 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
18 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม N/A 1 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
19 B6301910 นายเมฆา ปัชชา N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
20 B6302146 นางสาวจิราพร หลอมทอง N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
21 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
22 B6312749 นางสาวมนภรณ์ ตรัสวิมาน N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
23 B6312770 นางสาวรวิสรา เวินสันเทียะ N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
24 B6312800 นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง Chemistry 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
25 B6319656 นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์ N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
26 B6319670 นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
27 B6319731 นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
28 B6329389 นางสาวนริศรา แคชเทน N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
29 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
30 B6329426 นายศานติพงษ์ ประสังคะเต N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
31 B6329433 นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
32 B6329471 นายปณธร เจียรณัย N/A 2 60 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
33 B6329501 นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
34 B6331368 นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
35 B6334611 นายวิชช์ยธิป เสถียรัมย์ N/A 2 10 0 102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ