ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6080327 นางสาวพิชญ์สินี ดวงผุยทอง BIOLOGY 1 10 1 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
2 B6232900 นางสาวธีราพร เวียงนนท์ BIOLOGY 1 10 1 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
3 B6235130 นางสาวนันทกานต์ อรินทร์ BIOLOGY 1 10 1 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
4 B6301910 นายเมฆา ปัชชา Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
5 B6302146 นางสาวจิราพร หลอมทอง Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
6 B6312695 นายวสุ ทองศรี BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
7 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
8 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
9 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์ BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
10 B6312749 นางสาวมนภรณ์ ตรัสวิมาน Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
11 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
12 B6312770 นางสาวรวิสรา เวินสันเทียะ Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
13 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์ BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
14 B6312800 นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
15 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
16 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
17 B6319656 นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์ Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
18 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
19 B6319670 นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
20 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
21 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
22 B6319731 นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
23 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
24 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
25 B6320843 นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา BIOLOGY 1 60 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
26 B6329389 นางสาวนริศรา แคชเทน Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
27 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
28 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
29 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์ BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
30 B6329426 นายศานติพงษ์ ประสังคะเต Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
31 B6329433 นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
32 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
33 B6329471 นายปณธร เจียรณัย Chemistry 1 60 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
34 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
35 B6329501 นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
36 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม BIOLOGY 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
37 B6331368 นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
38 B6334611 นายวิชช์ยธิป เสถียรัมย์ Chemistry 1 10 0 102121 ORGANIC CHEMISTRY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ