ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6104535 นางสาววัลวิภา โคลา MATHEMATICS 1 10 0 103252 NUMERICAL ANALYSIS
2 B6211035 นายนัฐพงศ์ สุธรรมโน MATHEMATICS 1 10 0 103252 NUMERICAL ANALYSIS
3 B6211073 นายพิชาภพ แผ้วพลสง MATHEMATICS 1 10 0 103252 NUMERICAL ANALYSIS
4 B6211103 นายณัฐดนัย ศรีอภัย MATHEMATICS 1 10 0 103252 NUMERICAL ANALYSIS
5 B6211110 นางสาวศตพร คงสัตย์ MATHEMATICS 1 10 0 103252 NUMERICAL ANALYSIS
6 B6211172 นายธนภัทร สินสร้างบุญ MATHEMATICS 1 10 0 103252 NUMERICAL ANALYSIS
7 B6211202 นางสาวสุทรรศิกา นามศิริพงศ์พันธ์ MATHEMATICS 1 10 0 103252 NUMERICAL ANALYSIS
8 B6228255 นางสาวบุญช่วย หวังสระกลาง MATHEMATICS 1 10 0 103252 NUMERICAL ANALYSIS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ