ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6301071 นางสาวจริญญา ไชยวิเศษ ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 0 553613 RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR
2 M6302153 นายทรงวุฒิ จุนโนนยาง ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 0 553613 RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR
3 M6302160 นายวทัญญู เพียงกระโทก ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 0 553613 RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR
4 M6302177 นายวรพจน์ อินต๊ะ ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 0 553613 RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR
5 M6302184 นายวันดี ฝากไธสง ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 0 553613 RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR
6 M6302191 นายจีรพัฒน์ วงศ์ตระกูล ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 0 553613 RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR
7 M6302801 นายณัฐพล ศรีเมือง ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 0 553613 RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR
8 M6302818 นายคณาทิพย์ สีเสมอ ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 0 553613 RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR
9 M6303310 นายณัฐพงษ์ วินิจสุมานนท์ ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 0 553613 RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR
10 M6303334 นายวิวัฒนา หาอุบล ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 0 553613 RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR
11 M6303464 นายสิทธิศักดิ์ แสนโพธิ์ ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 0 553613 RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR