ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6312695 นายวสุ ทองศรี BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
2 B6312718 นายกิตติธัช มูลนานัด BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
3 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์ BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
4 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
5 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์ BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
6 B6312862 นางสาวปภัสรินทร์ เหล่าเขตรกิจ BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
7 B6312879 นางสาวสุชัญญา สมรูป BIOLOGY 1 60 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
8 B6312909 นางสาวอธิศปภา พลอำนวย BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
9 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
10 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
11 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
12 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
13 B6320836 นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
14 B6320843 นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา BIOLOGY 1 60 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
15 B6329402 นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
16 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์ BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
17 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
18 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
19 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
20 B6334598 นายปุณณกันต์ ขาวประภา BIOLOGY 1 10 0 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ