ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 D6300845 นายศุภชัย แก้วพวง ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 0 553682 SPECIAL TOPICS IN ENERGY MANAGEMENT ENGINEERING I
2 M6202699 นายสมชาย บรรณมาส ENERGY AND LOGISTICS MANAGEMENT ENGINEERING 1 10 1 553682 SPECIAL TOPICS IN ENERGY MANAGEMENT ENGINEERING I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ