ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6211028 นายเอกองค์ อัฒพันธ์ physics 1 10 0 105221 QUANTUM MECHANICS I
2 B6211066 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิล physics 1 10 0 105221 QUANTUM MECHANICS I
3 B6211080 นายศุภวิชญ์ งอนสำโรง physics 1 10 0 105221 QUANTUM MECHANICS I
4 B6211196 นางสาวธนัญพรรธน์ พลทองจันทึก physics 1 10 0 105221 QUANTUM MECHANICS I
5 B6228248 นายณัฐพงศ์ แสงวิเศษ physics 1 10 0 105221 QUANTUM MECHANICS I
6 B6228262 นางสาวพิรญาณ์ สุขสำราญ physics 1 10 0 105221 QUANTUM MECHANICS I
7 B6228286 นายอิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์สุรกาญจน์ physics 1 10 0 105221 QUANTUM MECHANICS I
8 B6232924 นายจักรี ปรีการ physics 1 10 0 105221 QUANTUM MECHANICS I
9 B6232931 นายกานตภณช์ พิลาแดง physics 1 10 0 105221 QUANTUM MECHANICS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ