ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น physics 1 10 0 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
2 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ physics 1 10 0 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
3 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน physics 1 10 0 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
4 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ physics 1 10 0 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
5 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา physics 1 10 0 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
6 B6312701 นางสาวรุจิดา บุญมาลา physics 1 10 0 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
7 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์ physics 1 10 0 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
8 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล physics 1 10 0 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
9 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง physics 1 10 0 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
10 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ physics 1 10 0 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
11 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์ physics 1 10 0 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
12 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข physics 1 10 0 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
13 B6319755 นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย physics 1 10 0 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ