ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว SPORTS SCIENCE 1 10 0 114474 SPORTS INNOVATION
2 B6204266 นายพสุธร เกษมชัยศิริสันติ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114474 SPORTS INNOVATION
3 B6204464 นางสาวณัฏฐณิชา ติธรรม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114474 SPORTS INNOVATION
4 B6204488 นางสาวจุฑานพ วิละรัตน์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114474 SPORTS INNOVATION
5 B6233013 นางสาวเปมิกา จันทร์ชื่น SPORTS SCIENCE 1 10 0 114474 SPORTS INNOVATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ