ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6080136 นายชาคริต ปรุเขตต์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 114474 SPORTS INNOVATION
2 B6080464 นายตุลภัทร รัตตสุพร SPORTS SCIENCE 1 10 0 114474 SPORTS INNOVATION
3 B6080716 นายคณิต ลิม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114474 SPORTS INNOVATION
4 B6080907 นายสุรพงศ์ สุขเกษม SPORTS SCIENCE 1 10 1 114474 SPORTS INNOVATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ