ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5890644 นางสาวสุตาภัทร ภักดีธรรมคุณ SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
2 B6080518 นางสาวกนิษฐา คำตัน SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
3 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
4 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
5 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
6 B6120078 นายณรงค์ฤทธิ์ เกียรตินอก SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
7 B6120092 นายนพณัฐ เขียนจัตุรัส SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
8 B6120139 นายวีรภัทร จิตภักดี SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
9 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
10 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
11 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
12 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
13 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
14 B6120245 นายนุกูล พิศนอก SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
15 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
16 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์ SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
17 B6120276 นางสาวปิยะนุช ภูนุภา SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
18 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
19 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์ SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
20 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
21 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
22 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
23 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
24 B6120368 นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
25 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
26 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
27 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
28 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
29 B6120450 นายธนัชชัย ศรีจันทร์อินทร์ SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
30 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
31 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
32 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
33 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
34 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
35 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์ SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
36 B6135379 นางสาวจุฬามณี แก้วสะเทือน SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I
37 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช SPORTS SCIENCE 1 0 114443 SPORTS SCIENCE SEMINAR I