ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6200039 นายพชร สีหเนตร SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
2 B6200053 นายธนวัฒน์ กายเมืองปัก SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
3 B6204242 นายฐิติพันธ์ ท่อแก้ว SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
4 B6204259 นางสาวสุธิชา สุขจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
5 B6204266 นายพสุธร เกษมชัยศิริสันติ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
6 B6204273 นายธนทัต ศิวิลัย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
7 B6204280 นายปฏิพัทธ์ ไชยโพธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
8 B6204297 นายกิตติทัต ปล่องทอง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
9 B6204303 นางสาวจิดาภา สุสูงเนิน SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
10 B6204310 นางสาวสุทธิณีย์ ดีทับไทย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
11 B6204327 นายนัทนนท์ กาลชัย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
12 B6204334 นางสาวมุธิตรา กุลนอก SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
13 B6204358 นางสาวรักษา ประดิษฐ์แท่น SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
14 B6204365 นายภควัฒน์ อองตันไทย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
15 B6204372 นางสาวพรพิมล กัณหา SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
16 B6204389 นางสาวจารุวรรณ โทพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
17 B6204419 นางสาวจีรารัตน์ หินเธาว์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
18 B6204426 นายพงศธร สุขกิตติสิริวงศ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
19 B6204433 นางสาวชลลัดดา เครือแสง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
20 B6204440 นางสาวอัญญารัตน์ สุขวิหาร SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
21 B6204457 นางสาวอทิติยา อยู่ยัง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
22 B6204464 นางสาวณัฏฐณิชา ติธรรม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
23 B6204471 นายชาติบดินทร์ สุวรรณพจน์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
24 B6204488 นางสาวจุฑานพ วิละรัตน์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
25 B6204501 นายชาติชาย ทนพุดซา SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
26 B6204525 นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
27 B6204532 นางสาวพนิตพิชา อิงชัยภูมิ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
28 B6204549 นายนนทชัย ศรีบุรมณ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
29 B6204563 นางสาวสุกฤตา คำบุ่ง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
30 B6204570 นางสาวศิรินภา หล้าโสด SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
31 B6204587 นายวุฒิภัทร เกตุศักดิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
32 B6204594 นายนภสินธุ์ มูลจนะบาตร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
33 B6204617 นายสุริยะ กล้าไพรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
34 B6204624 นางสาวพัตร์พิมล ไพรัลย์ทาปลัด SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
35 B6209421 นางสาวกวินนาถ สร้อยทอง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
36 B6209438 นางสาวนงนภัส ภารจำนงค์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
37 B6209445 นางสาวชลิดา ประทุมโม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
38 B6209452 นายนิติชัย โตจิตร SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
39 B6209469 นายณัฏฐกิตติ์ พรหมนิ่ม SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
40 B6209483 นางสาวกรวิภา แสนประสิทธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
41 B6233006 นายชัยวัฒน์ กำกับกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
42 B6233013 นางสาวเปมิกา จันทร์ชื่น SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
43 B6233020 นางสาวชรินรัตน์ ชาติสง่า SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
44 B6233037 นายสุภัทร์ไชย ดวงทวี SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
45 B6233044 นายธนากร ทองขาว SPORTS SCIENCE 1 10 1 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
46 B6233051 นายสิรภพ คล้ายจินดา SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
47 B6233068 นางสาวจณิสตา เสนามงคล SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
48 B6233075 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวงค์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
49 B6233082 นายชาคริต เยอสูงเนิน SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
50 B6233099 นางสาวสุภาพร ธงไชย SPORTS SCIENCE 1 10 0 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
51 B6335427 นางสาวภารดี ปิติพัฒน์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 114241 SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF TEAM SPORTS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ