ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5890644 นางสาวสุตาภัทร ภักดีธรรมคุณ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
2 B6080495 นางสาวชนิดา เรืองศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
3 B6080518 นางสาวกนิษฐา คำตัน SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
4 B6080624 นางสาวปนัดดา กุมารสิทธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
5 B6080877 นางสาววิจิตรา ไพรบึง SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
6 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
7 B6120054 นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
8 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
9 B6120078 นายณรงค์ฤทธิ์ เกียรตินอก SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
10 B6120085 นางสาวอรวรรณ แก้วสีหาบุตร SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
11 B6120092 นายนพณัฐ เขียนจัตุรัส SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
12 B6120122 นางสาวเมธินี จำเริญพัฒน์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
13 B6120139 นายวีรภัทร จิตภักดี SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
14 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
15 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี SPORTS SCIENCE 1 10 1 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
16 B6120160 นายสิรวิชญ์ เถื่อนกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
17 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
18 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
19 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
20 B6120221 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
21 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
22 B6120245 นายนุกูล พิศนอก SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
23 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม SPORTS SCIENCE 1 10 1 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
24 B6120269 นายนวพรรษ แพงอนันต์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
25 B6120276 นางสาวปิยะนุช ภูนุภา SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
26 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
27 B6120290 นางสาวศศิกานต์ มหศักดิ์ไพศาล SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
28 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
29 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
30 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
31 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
32 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง SPORTS SCIENCE 1 10 1 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
33 B6120368 นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
34 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
35 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
36 B6120405 นายทัตเทพ เงินแท้ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
37 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
38 B6120429 นายนันทภพ บุญยะประสิทธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
39 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
40 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
41 B6120450 นายธนัชชัย ศรีจันทร์อินทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
42 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
43 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
44 B6135256 นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
45 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
46 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
47 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา SPORTS SCIENCE 1 10 1 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
48 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
49 B6135379 นางสาวจุฬามณี แก้วสะเทือน SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
50 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
51 B6137076 นายพรหมพิริยะ ใจเที่ยง SPORTS SCIENCE 1 10 0 111206 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ