ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905942 นายวันเฉลิม ประภากรเกียรติ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6007911 นางสาวนัทริกา จิกจักร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6013851 นายภาณุพงศ์ โอนทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6015411 นายนาวิน พลอยแย้ม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6020279 นายพิบูรณ์ พิทักษ์สมัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION