ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6001247 นายเจษฎา ชุมพล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6001506 นายอรรคพล พรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6001834 นายวชิรพล กระแสสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
5 B6001995 นางสาวจิตติมา รวมธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
6 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
7 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
8 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
9 B6004149 นางสาววันผ่อง ระเรือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
11 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
12 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
13 B6004972 นายภคภณ แสงรอด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
14 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
15 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
16 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
17 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
18 B6006914 นางสาวรัตนา โหมดศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
19 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
20 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
21 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
22 B6009755 นายอนันตชา พันธุ์แน่น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
23 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
24 B6011185 นางสาววาสนา หอมหวล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
25 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
26 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
27 B6012083 นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อชีลอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
28 B6012175 นางสาวชนิสรา ทองเลิศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
29 B6013028 นางสาวสิริกร ศรีวิสุทธิกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
30 B6013059 นางสาวปาณิศา คนสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
31 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
32 B6014117 นายพงศภัค ภาใบศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
33 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
34 B6014940 นางสาวทิพยรัตน์ ทิพย์พีทานนท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
35 B6015824 นางสาวบุษบงกฏ แสงศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
36 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
37 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
38 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
39 B6016265 นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
40 B6016302 นายเจนณรงค์ หวังดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
41 B6016326 นางสาววรัญญา รุ่งประเสริฐสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
42 B6016333 นางสาววิจิตรา พรดอนก่อ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
43 B6021085 นางสาวต่วนฟาตีฮะห์ สุกิจจานันท์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
44 B6021146 นายสันติ ศรีสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
45 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
46 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
47 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
48 B6026394 นายอิสรา แก้วมูลมุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
49 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
50 B6027445 นางสาวสุวรรณรัตน์ หมื่นศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535495 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ