ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
2 B6007232 นางสาวชลธิชา พ่ออามาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
3 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
4 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
5 B6103767 นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
6 B6105051 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทะมิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
7 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
8 B6105266 นายวิทยา จุดบุปผา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
9 B6105310 นายวิศวะ จูสมบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
10 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
11 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
12 B6106812 นายภูธร ตองกระโทก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
13 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
14 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
15 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
16 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
17 B6110888 นางสาวคานธี พัฒรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
18 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
19 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
20 B6111779 นางสาวอุมาพร ภักดีนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
21 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
22 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
23 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
24 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
25 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
26 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
27 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
28 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
29 B6115784 นายผเดิมพงษ์ สุขสะอาด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
30 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
31 B6116361 นายณัฐวุฒิ แสงมาลัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
32 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
33 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
34 B6117085 นางสาวรุจิษยา เหล่ามูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
35 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
36 B6117207 นางสาวทาริกา อ้นแก้วมณี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
37 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
38 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
39 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
40 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
41 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
42 B6131616 นายพงษ์ดนัย ศรีไตรเฮือง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
43 B6131753 นายกรรชิง พรมเสนีย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
44 B6135942 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
45 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
46 B5905942 นายวันเฉลิม ประภากรเกียรติ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
47 B6000516 นางสาวรุจิเรข จันทะโสม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 40 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
48 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 40 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
49 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 40 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
50 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 40 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
51 B6005177 นางสาวกวิปรียา ชาวคึมบง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 40 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
52 B6005214 นายพรรณราย พักเท่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 40 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
53 B6005290 นายวรวิช โคตะดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 40 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
54 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 40 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
55 B6016289 นางสาวมนสิชา ชะรอยรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 40 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
56 B6021634 นายทวีรัฐ เรามานะชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 40 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
57 B6104252 นายนิคม คำยก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
58 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
59 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
60 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
61 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
62 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
63 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
64 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
65 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
66 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
67 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
68 B6116095 นางสาวทิพธารพร สุวรรณภักดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
69 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
70 B6116613 นายศุภชัย โสภาวัฒน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
71 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
72 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
73 B6117795 นายกัมพล อุปฮาต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
74 B6131142 นายภัทรกร รัตนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
75 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 1 535404 AUTOMATION ENTREPRENEURSHIP
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ